Най-важни истории

Съобщения за медиите
Отворени врати в клон София
На 27 април 2017 г. сградата на клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) отвори широко врати, за да посрещне официално поканени гости на приема, организиран от президента на Българска Софийска мисия Майкъл Барклей и неговата съпругата.

Последни новини