Най-важни истории

Съобщения за медиите
Сестра Джийн Б. Бингам идва в България
Сестра Джийн Б. Бингам, общата президентка на Обществото за взаимопомощ на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони), ще гостува със своя съпруг на Българска Софийска мисия на 03 юни 2017 г.

Последни новини