Най-важни истории

Съобщения за медиите
Църквата направи дарение за бежанци
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари система "Нeadway" за изучаване на английски език на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет.

Последни новини