Най-важни истории

Съобщения за медиите
Честване на 176-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ
На 17 март 2018 г. сестрите от клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се събраха, за да отпразнуват 176-годишнината от създаването на Обществото за взаимопомощ.

Последни новини