Ръководство за стил на писане - името на Църквата

Ръководство за стил на писане - името на Църквата

Тема

Официалното име на Църквата е Църква на Исус Христос на светиите от последните дни. Пълното име е дадено чрез откровение от Бог на Джозеф Смит през 1838 г.

Въпреки че термина „Мормонска църква” отдавна се използва като прозвище на Църквата, това не е оторизирано наименование и Църквата не подкрепя ползването му.

Когато пишете за Църквата, моля следвайте следните насоки:

  • При първото споменаване предпочитаме да се използва пълното наименование на Църквата: „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни”.
  • Моля, избягвайте употребата на „Мормонска Църква”, ”LDS Църква” или „Църква на светиите от последните дни”.
  • Когато е необходимо съкратено обръщение, подходящите термини са „Църквата” или „Църквата на Исус Христос”.
  • Когато се говори за членовете на Църквата, терминът „светии от последните дни” се предпочита, като „мормони” също е приемливо.
  • „Мормон” се употребява за собствени имена като “Книгата на Мормон”, “Мормонския хор на табернакъла” или при употребява като определение в изрази като „мормонски пионери”.
  • Терминът „Мормонство” е приемлив, когато се описва комбинация от доктрина, култура и начин на живот, специфични за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
  • Когато се отнася за хора или организации практикуващи полигамия, термините „мормони”, “мормони фундаменталисти”, “мормонски десиденти” и т.н. не са правилни. Associated Press Stylebook посочва: „Терминът мормон не е правилен за църквите, възникнали след разделението, настъпило след смъртта (Джозеф) Смит”.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.